About

Welcome to our website

Telluschool on Sri Lankassa jouluna 2013 avattu koulu vähävaraisten perheiden lapsille. Paikalliset lapset käyvät iltapäiväkoulussa normaalin koulupäivän jälkeen oppiakseen paremmin englantia. Nämä iltapäiväkoulut ovat normaalisti maksullisia. Telluschool on maksuton ja tarkoitettu juuri niille varattomammille perheille, joilla ei olisi muuten mahdollisuutta laittaa lapsiaan lisäoppiin.

Ensimmäinen koulu valmistui jouluna 2013 maan eteläiseen provinssiin, Hikkaduwan lähelle Boossan kylään ja toinen koulu jouluna 2015 naapurikylään Rejjipuraan. Aiemmin kylän perheet joutuivat maksamaan opettajan palkan, joten moni lapsi jäi menemättä kouluun vanhempien varattomuuden takia. Nyt jokainen lapsi pääsee kouluun. Kun on mahdollisuus opiskella ja oppia myös englantia, saa paremmat mahdollisuudet jatko-­opintoihin ja tulevaisuuteen. Ensimmäisessä, Boossan kylässä sijaitsevassa pienemmässä koulussa on noin 80 oppilasta, jotka opiskelevat ikäryhmittäin. Rejjipuran koulussa tulee opiskelemaan kaikkiaan noin 250-­300 oppilasta, kunhan kalusteita saadaan tehtyä lisää lahjoitusten niin salliessa. Tällä hetkellä siellä voi opiskella muutama kymmenen lasta. Lahjoituksilla maksetaan myös kolmen opettajan palkat; vaihtokurssista riippuen n. 130€/kk/opettaja (20 000 SL rupiaa)

Alueella on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat selviytyäkseen joka päivöisistä toimista silmälaseja, mutta syystä tai toisesta eivät pysty sellaisia hankkimaan. Aina mennessämme viemme sinne keräämiämme käytettyjä silmälaseja ja sen kautta on moni saanut jopa elannon hankkimisen mahdollisuuden takaisin, koska näkee taas esim. laittaa langan neulansilmään ja näin voi ansaita perheelle elantoa. Kohtaamiset ovat olleet todella puhuttelevia ja vaikuttavia näissäkin tapauksissa. Voit halutessasi seurata koulujen toimintaa ja kehitystä Telluschoolin blogista sekä Facebookista. Myös Thellurei blogissa on mielenkiintoista asiaa Sri Lankasta ja sen kulttuurista. Jos olet kiinnostunut lahjoittamisesta tavalla tai toisella, ota yhteyttä puhelimitse 0505737773 tai sähköpostilla tellu@telluschool.com. Lämmin kiitos sinulle tuestasi!

English

Telluschool is situated in Sri Lanka opened at Christmas 2013 low-income school families of the children. Children go to school the afternoon, after the normal school day that they could learn English. This afternoon schools are normally paid, but this school is free of charge and intended just for them poorer families who would not otherwise have the opportunity to put their children to an additional doctrine. The first school was opened at Christmas 2013 in the southern part of the province, close to Hikkaduwa Boossan the village school and the other school opened at Christmas 2015 in Rejjipura neighboring village. This one also serves as a morning school the village children. In the past, the village families were forced to pay a teacher's salary, so many the child was not going to school because of their parents hardship. Now every child can go When you have the opportunity to study and learn English too, may be a better chance for further studies and future. Located in the village of Boossan a smaller school in the first, there are about 80 students, who are studying age group. Rejjipuran school will to study in a total of about 250 300 pupils, as long as the furniture is obtained made more donations allow. At the moment, there can be studied only a few dozen children. Donations will also be paid the three teachers' salaries; exchange rate Depending on the approx. 130 € / month / teacher (20 000 SL.rupi) the need for glasses there is also great. Always went to export our way collect used eyeglasses and through a multi-received even a livelihood the chance of acquiring back, because seeing again eg. to put the wire the needle and thus can earn the family livelihood. The meetings have been really touching. You may want to follow of school activities and the development from Telluschool blog and Facebook. Also Thellurei blog includes interesting and relevant information bout Sri Lanka and its culture. If you are interested in donating one way or another, please contact by phone 0505737773 or e-mail telluvasama59@gmail.com . A warm thank you for your support!Created with Woo®
Copyright (c)2017, All Rights Reserved.